Onderwijs

JAPANSE TAALVAKKEN

 

ALGEMENE INFORMATIE


 

MODERN JAPANS I

 • Taalbeheersing
 • Taalkunde
 • Tips voor een optimaal studieverloop (coming soon)
 • Doelstellingen en inhoud: De basisgrammatica, luister-, lees-, spreek-en schrijfvaardigheid worden zeer intensief en aan een hoog tempo ingeoefend tijdens de les én via zelfstudie. Op korte termijn staat centraal de zeer grondige voorbereiding voor het kunnen omgaan met mondelinge en schriftelijke teksten op academisch niveau in de volgende jaren.
 • Voertaal in de lessen: Japans en Nederlands
 • Studiemateriaal: syllabus voor elk vakonderdeel. A Dictionary of Basic Japanese Grammar, Japan Times. Op Toledo audio materiaal bij de oefeningen.
 • Mediamateriaal: Japan Foundation, Yan and the Japanese People en Manabu nihongo Erin ga chousen.
 • Opmerkingen: De verschillende lessen Japans worden ingedeeld in twee vakken: Taalkunde (vaknummer FOTD5A, met als vakonderdelen grammatica theorie; oefeningen op grammatica; kanji) en Taalbeheersing (vaknummer FOTD7A, dit omvat de 4 vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren, spreken). Vrije studenten die het eerste jaar Japans over twee jaar wensen te spreiden, raden we aan het vak Taalkunde te volgen in het eerste jaar.

Japans I: Taalbeheersing - Vaardigheid lezen 

In de leesles worden er, aangepast aan een beginnersniveau,  actuele teksten gelezen en inhoudelijk  besproken.De student maakt kennis met een diversiteit aan geschreven materiaal en leestechnieken.  Van de student wordt verwacht in alle lessen aanwezig te zijn. De evaluatie van leesvaardigheid gebeurt in een schriftelijk examen. 

 Naar begin pagina


Japans I: Taalbeheersing - Vaardigheid luisteren

In de luisterles wordt er, aangepast aan een beginnersniveau, vanaf de eerste dag geluisterd naar een natuurlijk gesproken Japans in alledaagse situaties. De student wordt bewust gemaakt van het luisterproces zodat hij/zij autonoom in zelfstudie zijn/haar luistervaardigheid kan verdiepen. Er wordt aandacht besteed aan eenvoudige klankherkenning, zoals de lange en korte klanken, verdubbelingen van medeklinkers, fillers en aizuchi en aan klankherkenning van langere stukken waarbij er dieper wordt ingegaan op de grammatica en op de betekenis. Op een ontspannen manier maakt de student kennis met de Japanse cultuur en maatschappij. Van de student wordt verwacht in alle lessen aanwezig te zijn en het audio materiaal beschikbaar op de website regelmatig buiten de les te beluisteren. Na een jaar van intensief oefenen kan de succesvolle student, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk wordt gesproken, hoofdzaken begrijpen in rechtstreekse sociale gesprekken die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn of vertrouwd zijn. De student kan het onderwerp bepalen in gesprekken tussen moedertaalsprekers rondom hem/haar en kan hoofdzaken begrijpen in korte, heldere en eenvoudige boodschappen en aankondigingen.  De evaluatie van luistervaardigheid gebeurt in een schriftelijk examen.


Japans I: Taalbeheersing - Vaardigheid schrijven

In de les schrijfvaardigheid krijgt de student diverse schrijfopdrachten. Deze zijn concrete toepassingen gegrepen uit het alledaagse leven en gerelateerd aan de basisgrammatica. Er wordt gewezen op de verschillen tussen spreek- en schrijftaal. Een succesvol student kan na één jaar studie een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Van de student wordt verwacht alle lessen bij te wonen en alle huistaken uit te voeren. De evaluatie gebeurt met een schriftelijk examen.


Japans I: Taalbeheersing - Vaardigheid spreken

Op een dynamische manier wordt het spreken aangemoedigd. Situatiegebonden grammaticale constructies worden geautomatiseerd via drill oefeningen. Met aandacht voor het ritme en de melodie van de Japanse taal wordt er gewerkt aan een natuurlijke uitspraak. Een gevarieerd aanbod van oefeningen richt zich op het bereiken van communicatieve zelfredzaamheid.Van de student wordt verwacht dat hij of zij voorbereid naar alle lessen komt en aan auditieve training doet buiten de klas. De student wordt hierbij deskundig begeleid. Na een jaar van intensieve (zelf)training zal de succesvolle student de meeste situaties die zich kunnen voordoen als buitenlandse student aan een Japanse universiteit, aankunnen. De evaluatie gebeurt in een mondeling examen van ongeveer 15 minuten.


Japans I: Taalkunde - Grammatica en grammaticale oefeningen

Op een gedreven manier wordt in deze les het grammaticale fundament gelegd, nodig voor de lessen van de vier vaardigheden. De grammaticale aspecten worden in een hoorcollege deskundig en grondig uitgelegd. Daarnaast zijn er intensief begeleide oefeningen in de klas én wekelijkse huistaken. Van de student wordt verwacht hieraan 100% deel te nemen.

 Naar begin pagina


Japans I: Taalkunde - de studie van kanji 

 In de studie van kanji wordt u ingeleid in de wereld van het Japanse schrift, met nauwgezette aandacht voor kleine details.In de eerste week van het academiejaar start de student met het leren schrijven (en lezen) van het hiragana. In de tweede week wordt aangevangen met de studie van kanji, en vanaf week 5 ongeveer begint de student met de zelfstudie van het katakana. Het beoefenen van de drie schriften komt terug in de verschillende lessen.Van de student wordt verwacht al de lessen grondig voorbereid bij te wonen, de taken die de docent oplegt uit te voeren en op regelmatige basis de kennis van kanji voor zichzelf te herhalen. Een succesvolle student beheerst na één jaar studie 300 tekens op een aktieve manier, met daarbij een 200 tal tekens op een passieve manier. De evaluatie gebeurt met een schriftelijk examen. 

 

 

MODERN JAPANS II

 • Taalbeheersing
 • Taalkunde
 • Doelstellingen en inhoud: Intense uitbreiding van woordenschat en het brengen van luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid op korte tijd naar een intermediair niveau staan centraal. Nieuwe woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen worden aangeboden in authentieke contexten en verder ingeoefend via diverse woordenschatoefeningen en authentiek lees-, video- en audiomateriaal. Spreek- en schrijfopdrachten zijn geïntegreerd in de thema's van de luister- en leesoefeningen. De belangrijkste grammaticale items worden herhaald, uitgediept en ingeoefend. Het aantal begeleide lesuren vermindert t.o.v. Modern Japans I. Zelfstudie wordt intensiever. Het doel is studenten voor te bereiden op later onderzoek aan een Japanse Universiteit. Persoonlijke begeleiding bij zelf gekozen studiemateriaal kan na afspraak buiten de lesuren voor de student die 100% van de lessen aktief volgt. 
 • Voertaal in de lessen: Japans
 • Studiemateriaal: Syllabi taaldocenten. Audio-materiaal op Toledo. Yan and the Japanese People (続ヤンさんと日本の人々).  Japanese for International/Graduate Students vol.5: Kanji and Vocabulary(大学・大学院留学生の日本語 漢字・語彙編).
 • Opmerkingen : Van de student wordt verwacht zich 100% in te zetten, alle lessen actief bij te wonen en de taken uit te voeren. De lessen Modern Japans II worden ingedeeld in twee vakken: Taalkunde (vaknummer FOTE3A) en Taalbeheersing (vaknummer FOTE5A). De onderverdeling van de twee vakken verschilt van Modern Japans I. Om tot de studie van één van deze twee vakken  te worden toegelaten, dient men met succes geslaagd te zijn voor de vakken Taalkunde en Taalbeheersing Modern Japans I. Er bestaat een procedure voor het aanvragen van een vrijstelling op basis van eerder verworven competenties via een bewijs van bekwaamheid.

Japans II: Taalbeheersing - Lezen

De leesvaardigheid van de student wordt opgetild naar een intermediair niveau via intensieve leesoefeningen gepaard met een grote uitbreiding van woordenschat en uitdrukkingen. De nadruk ligt op het leren grondig lezen en snellezen. De student leert de leestechnieken hanteren top-down reading en bottom-up reading voor grondig lezen, en scanning en skimming voor snellezen. Van de student wordt verwacht de lessen te volgen en de taken uit te voeren. Evaluatie gebeurt met een schriftelijk examen.

.

 Naar begin pagina


Japans II: Taalbeheersing - Vaardigheid luisteren

Luistervaardigheid van de student wordt opgetild naar een intermediair niveau via het beluisteren van diverse authentieke opnames.  Verschillende luistertechnieken worden gehanteerd. Fonetische verschijnselen worden bestudeerd. Ook culturele informatie komt aan bod. Sterke uitbreiding van woordenschat en uitdrukkingen staat centraal. Van de student wordt verwacht de groepslessen grondig voor te bereiden, de taken uit te voeren en  de lessen te volgen. Evaluatie gebeurt met een schriftelijk examen.


Japans II: Taalbeheersing - Vaardigheid schrijven

Via wekelijkse schrijfopdrachten wordt de schrijfvaardigheid verbeterd. Er wordt aandacht besteed aan tekststructuur, schrijfstijlen en registergebruik. Thema's zijn gerelateerd aan onderwerpen van lees- en spreekoefeningen. Van de student wordt verwacht de lessen te volgen en de taken voor 100% uit te voeren. Evaluatie gebeurt met een schriftelijk examen.


Japans II: Taalbeheersing - Vaardigheid spreken

Studenten leren aan de hand van rollenspellen om de juiste registers te gebruiken. Na een jaar intensieve studie kan een succesvol student deze juist gebruiken in de meeste situaties die hij tijdens een studieverblijf in Japan zou kunnen tegenkomen. Studenten leren ook om hun mening te formuleren over actuele zaken en deel te nemen aan eenvoudige discussies.

Evaluatie gebeurt met een mondeling examen van 15 minuten.


Japans II: Taalkunde - Grammatica

De kennis van de basisgrammatica uit Modern Japans I wordt opgefrist en uitgediept. Nieuwe aspecten van de grammatica op intermediair niveau worden uitgelegd en ingeoefend. Bij ieder hoofdstuk horen oefeningen die de student moet voorbereiden. Van sommige oefeningen komt de oplossingensleutel op toledo, andere oefeningen worden klassikaal verbeterd en begeleid. De student groeit in zijn/haar kennis van de Japanse grammatica en haar terminologie. Van de student wordt verwacht 100% de lessen te volgen en alle taken en oefeningen voor te bereiden. Evaluatie gebeurt met een schriftelijk examen.


Japans II: Taalkunde - De studie van Kanji

Op een intermediair niveau wordt kennis van woordenschat zeer belangrijk. In deze les bestudeert de student nieuwe kanji thematisch gerelateerd aan nieuwe woordenschat.

De studie van kanji wordt verdiept en de kennis van van het aantal kanji wordt structureel uitgebreid. De student wordt aangemoedigd intensief aan zelfstudie te doen.

Evaluatie gebeurt met een schriftelijk examen.

 Naar begin pagina

MODERN JAPANS III

 • Taalbeheersing
 • Taalkunde
 • Doelstellingen: De kennis verworven in de eerste twee jaren wordt uitgebreid naar een gevorderd niveau. Het zwaartepunt ligt nu op het verbeteren van vaardigheden en de studie van Japan in de Japanse taal. Het programma wordt nu inhoudelijk bepaald ('syllabus based on contents', na een 'syllabus based on grammar' in het eerste jaar en een 'syllabus based on functions' in het tweede jaar). De lessen zijn onderverdeeld in 'Japanse populaire cultuur', 'Newspaper Japanese', 'Taalkundige analyse van het Japans', 'Gevorderde Japanse grammatica' en 'Gevorderd converseren'.
 • Voertaal in de lessen: Japans
 • Studiemateriaal: eigen syllabi, krantenartikels, multimedia, werkboek, handboek Japanese for International/Graduate Students vol.5: Kanji and Vocabulary (大学・大学院留学生の日本語 漢字・語彙編).

Japans III: Taalbeheersing - Gevorderd spreken

Studenten ontwikkelen de competenties nodig voor het spreken op een gevorderd niveau. Ze leren eigen interesses en meer algemene onderwerpen in detail uitleggen en beschrijven. 


Japans III: Taalbeheersing - Gevorderde grammatica

Studenten verdiepen hun kennis van de grammatica geleerd in de eerste twee bachelorjaren door middel van doorgedreven oefeningen, en leren eveneens nieuwe constructies. 


Japans III: Taalbeheersing - Newspaper Japanese

De eerste component van deze les heeft tot doel studenten de karakteristieken van Japanse kranten te leren kennen en krantenartikels te helpen lezen.

Het tweede doel van deze les is het leren begrijpen van maatschappelijke fenomenen  in Japan en hierover te discussiëren in de klas.


Japans III: Taalkunde - Populaire cultuur

De Japanstudie zit sinds enige jaren duidelijk weer in de lift. Na de interesse voor traditionele cultuur (zen-boeddhisme, bushido...) in de jaren zeventig en de populariteit veroorzaakt door Japans' economische succes in de jaren tachtig, is deze keer de hedendaagse populaire cultuur -vooral manga en anime- voor een aanzienlijk deel de motivatie voor het groeiend aantal studenten. De vorige “golven” worden min of meer gereflecteerd in de opdeling van het japanologie-curriculum in een cultuur-historische en economische richting. Ook manga en andere populaire media worden nu bestudeerd in de les Japanse populaire cultuur. Studenten vergroten hun woordenschat en hun kennis van Japanse uitdrukkingen door het bestuderen en vertalen van manga, en verwerven een basiskennis over populaire media en hun belang in de hedendaagse Japanse maatschappij.

目的

 • マンガやウェッブサイトを通して日本語の多様性を知る
 • マンガをオランダ語に翻訳し、書評を書く

Japans III: Taalkunde - Grammatica en taalkundige analyse van het Japans

Het opleidingsonderdeel ‘Taalkunde’ bestaat uit de volgende onderdelen: ‘Theorie van het Japans’ en ‘Japanse Populaire Cultuur’. Bij de ‘Grammatica en taalkundige analyse van het Japans,’ gedoceerd door W. Vande Walle, maakt de student(e) kennis met een grote verscheidenheid aan idiomatische uitdrukkingen en dient hij/zij een uitgebreide woordenschat te verwerven door het bestuderen en vertalen van verschillende soorten Japanse teksten, en worden oefeningen gemaakt op grammaticale structuren. Het merendeel van de officieel gebruikelijke 2136 karakters (Jôyôkanji) dienen bij het beëindigen van de cursus gekend te zijn. De lessen beogen studenten een beter theoretisch inzicht van het Japans bij te brengen en hun kennis van grammatica naar een hoger niveau te tillen. Aan de hand van een werkboek 日本語文法 consolideren studenten hun kennis van de Japanse grammatica, opgedaan in de vorige twee jaren, en maken zich nieuwe grammaticale kennis en uitdrukkingen eigen. (gedoceerd in het tweede semester)

Naar begin pagina 

MODERN JAPANS IV

Japans IV: Academisch Japans

Het doel van deze les is een academische presentatie leren houden en academische teksten leren schrijven.


Japans IV: Business Japanese

In deze les bestuderen studenten de Japanse zakencultuur en leren ze communiceren op een zakelijke manier. Daarnaast leren studenten over de Japanse economie en bedrijfscultuur en wat werken in een Japanse omgeving betekent. In samenwerking met alumni en Japanse uitwisselingsstudenten bereiden de studenten zich voor op mogelijke sollicitaties voor Japanse bedrijven.


Japans IV: Grammatica en taalkundige analyse van het Japans

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op Japans III: Taalkunde - Grammatica en taalkundige analyse van het Japans. De lessen beogen studenten een beter theoretisch inzicht van het Japans bij te brengen en hun kennis van grammatica naar een hoger niveau te tillen. De student(e) maakt kennis met een verscheidenheid aan teksten, die geanalyseerd en vertaald worden. Op deze wijze verwerft hij/zij inzicht in de diverse taalvarianten van het geschreven Japans. De officieel gebruikelijke 2136 karakters (Jôyôkanji) dienen bij het beëindigen van de cursus gekend te zijn.  Als leermateriaal wordt een werkboek over grammaticale structuren en een selectie van teksten gebruikt.


 

Naar begin pagina

VAKKEN OVER JAPAN

 

Cultuurgeschiedenis van Japan

Het doel is gespecialiseerde kennis en methodologische vaardigheden met betrekking tot de culturele geschiedenis van Japan bij te brengen op basis van het gebruik van primaire Japanse bronnen. Wetenschappelijke methoden worden uitgelegd en besproken aan de hand van de concrete onderwerpen. Studenten leren deze methoden toepassen en verwerven inzicht in de ontwikkeling van de Japanse cultuur in verschillende deelgebieden.

 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatie

 Naar begin pagina


Economische ontwikkelingen

Dit college behandelt de economische evolutie van Japan na WO II. In het bijzonder zullen de factoren die voor zijn op internationaal vlak ongeëvenaarde groeiprestatie verantwoordelijk zijn, geanalyseerd worden. Bovendien worden kenmerkende eigenschappen zowel van de specifieke Japanse arbeidsverhoudingen, de bedrijfsvoering en de permanente dienstverbanden als van de sociale zorg in de bedrijven bediscussieerd. Tenslotte worden ook enkele mogelijke oorzaken voor het faillissement van de zeepbel-economie naar voren gebracht en geanalyseerd.

 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatie

 Naar begin pagina


Methodologie en digitale geletterdheid

Dit opleidingsonderdeel focust in de eerste plaats op generieke vaardigheden op het vlak van informatiebeheer. Hierbij gaat het zowel om praktische ict-vaardigheden als om de attitudes die een kenniswerker in de huidige informatiesamenleving nodig heeft. Het is de bedoeling de verwerving van deze vaardigheden te faciliteren en te begeleiden via de introductie van instrumenten, literatuur, gestructureerde presentaties en opdrachten.

Ten tweede wordt beoogd om een aantal specifiek wetenschappelijke basisvaardigheden intensief te laten oefenen, vaardigheden die de student in staat moeten stellen om zelfstandig wetenschappelijke (secundaire) literatuur van de japanologie te kunnen zoeken, beoordelen, herstructureren en publiceren.

Ten derde is het de bedoeling de student actief  te confronteren met wetenschap(sfilosofie) en hem zodoende te helpen bij het  verwerven van inzicht in nut en aanwending van theorie/methodologie.

Inhoudelijk valt de lessenreeks uiteen in drie onderdelen:

 1. opleidingsspecifiek instrumentarium en heuristiek,
 2. epistemologie,  theorie/methodologie, metacognitie en kennisverantwoordelijkheid
 3. wetenschappelijk schrijven en publiceren met speciale aandacht voor digital humanities en verschillende vormen van online auteurschap.

Aan elk college of sessie zijn oefeningen en opdrachten gekoppeld  waarin de student zelfstandig zowel als in groepsverband het onderzoeksthema van zijn keuze uitwerkt en daarover op een gestructureerde manier rapporteert. 

 Naar begin pagina


Geschiedenis van het moderne Japan

Dit college geeft een ruim overzicht van het moderniseringsproces in Japan en bestrijkt de periode van het midden van de negentiende eeuw tot heden. Het besteedt aandacht aan de opkomst van het moderne nationalisme, de periode van militarisme en expansionisme, de Amerikaanse bezetting, het naoorlogse democratiseringsproces en de opkomst van Japan als economische grootmacht. Centraal staan de politieke besluitvorming, de institutionele hervormingen en de daarmee gepaard gaande ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen.

 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatie
 • wiki
 • leermaterialen:
  • beelden (login vereist)
  • het boek Een geschiedenis van Japan: van samurai tot soft power van Willly Vande Walle, uitgegeven door Acco

 Naar begin pagina


Geschiedenis van Japan voor 1868

Het college beoogt een algemene geschiedenis van Japan tot aan de periode van de verwestersing te geven. De cursus schetst de ontwikkeling van de Japanse maatschappelijke en politieke structuren, de rol en betekenis van de Chinese beschaving en de synthese tussen inheemse en continentale patronen. Inzicht in periodisering, kennis van chronologie en dateringen, en begrip van de maatschappelijke instellingen en hun evolutie behoren eveneens tot de doelstellingen.

 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatie
 • wiki
 • leermaterialen:
  • beelden (login vereist)
  • het boek Een geschiedenis van Japan: van samurai tot soft power van Willly Vande Walle, uitgegeven door Acco

 Naar begin pagina


Grammatica klassiek Japans

De cursus geeft een inleiding in aspecten van de morfologie en syntaxis van het klassieke Japans, in contrast met het modern Japans. Met name gaat het om de flectievormen, de klassen van werkwoorden en adjectieven, de partikels (joshi) en de suffix-werkwoorden (jodôshi). 

 Naar begin pagina


Inleiding tot de Japanse cultuur

Introductie tot een aantal aspecten van de Japanse cultuur met speciale aandacht voor naoorlogse literatuur, populaire muziek, manga en cinema.

 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatie

Japanse godsdiensten

Dit college behandelt in een eerste deel de voornaamste ontwikkelingen en kenmerken van het inheemse shinto, het boeddhisme en -in mindere mate - het christendom. Bepaalde religieuze fenomenen en de religieuze beleving van de Japanse gelovige worden waar toepasselijk geïllustreerd aan de hand van religieuze kunst (o.a. geïllustreerde legenden, helleprenten, etc.).

In het tweede, kortere gedeelte, wordt het volksgeloof en daarbij aansluitend de hedendaagse religieuze praktijk besproken. De zogenaamde "nieuwe religies" worden in globo behandeld als een modern fenomeen gebaseerd op de oude tradities en volkse gebruiken.


Japanse letterkunde

Het college beoogt een overzicht te geven van de moderne Japanse literatuur tijdens de Meiji-periode (1868-1912), de Taishô-periode (1912-1926) en de Shôwa-periode (1926-1989). Aan de hand van een analyse van het literaire werk van representatieve auteurs worden de hoofdthema's die de moderne Japanse literatuur domineren behandeld en gesitueerd in een breder cultureel en maatschappelijk kader. Als aanvulling worden uittreksels in de oorspronkelijke taal gelezen en becommentarieerd.

 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatieDoor de docent ter beschikking gestelde cursus en uittreksels uit literaire werken.

 Naar begin pagina


Inleiding tot de Oost-Aziatische kunst

De kunstgeschiedenis van Oost-Azië wordt in hoge mate bepaald door de uitstraling van de Chinese en Indische kunst, die beide kunnen bogen op meer dan veertig eeuwen geschiedenis. In deze cursus wordt het accent vooral gelegd op de Chinese schilderkunst en de Japanse beeldhouwkunst, zonder evenwel de Indische en Centraal-Aziatische inspiratiebronnen uit het oog te verliezen. Aandacht wordt besteed aan technische vernieuwingen, stijlkenmerken en iconografie, maar ook aan de esthetica. Zo wordt een dieper inzicht mogelijk in de algemeen erkende meesterwerken van de Chinese en de Japanse kunst.

 Naar begin pagina


Politics, Law and Society in Japan: a Global Perspective

The aim is to impart specialized knowledge and methodological skills with regard to the development of Japanese society based on using primary Japanese sources. Scientific methods are explained and discussed by means of concrete subjects that explain the dynamics of Japanese society. Students learn to apply these methods and acquire insight into the function of the institutions that help to determine the development of Japanese society. 


Politiek van Japan

In dit college worden de belangrijkste instellingen en krachtlijnen van de Japanse binnenlandse politiek geschetst, evenals het wettelijke kader waarin het politieke leven zich afspeelt. In het onderdeel buitenlandse politiek wordt de relatie tussen Japan en een aantal belangrijke landen beschreven, met bijzondere aandacht voor de economische aspecten. Stijgende economische welvaart, sociale fragmentatie en internationale verandering hebben het naoorlogse politieke landschap van Japan grondig gewijzigd. De belangrijkste onderwerpen: deregulering, privatisering en reorganisatie van de arbeidersbeweging, recente politieke hervormingen worden eveneens besproken.

 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatie

 Naar begin pagina


Satsuma leerstoel

Dit seminarie omvat zowel een methodologische als inhoudelijke component.

 • Methodologisch: opzoeken van primaire en secundaire wetenschappelijke bronnen volgens moderne en klassieke methodes; kritische lectuur en analyse van teksten; analyse en interpretatie van niet-tekstuele bronnen (instrumenten, artefacten, objecten, schilderijen en tekeningen).
 • Inhoudelijk: samenstelling van een leespakket in het Japans en andere talen, analyse van deze teksten en presentatie van de resultaten.
 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatie

Naar begin pagina

VAKKEN OVER KOREA EN KOREAANSE TAAL

 

Koreaans 1

In deze lessenreeks wordt een aanvang genomen met het aanleren van het Koreaans. De basisgrammatica wordt in deze lessen grondig bestudeerd, terwijl ook basisvocabularium ruimschoots aan bod komt. Vanaf het begin leren de studenten de taal lezen en schrijven in het Koreaanse schrift. Aangezien het om een inleiding gaat, ligt de klemtoon vooral op het gebruik van de taal in een aantal typische courante situaties. Desalniettemin wordt veel aandacht besteed aan de denk- en cultuurpatronen die aan de grondslag liggen van de taal en haar spraakkunst.

 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatie

 Naar begin pagina


Koreaans 2

Voortbouwend op Koreaans 1, worden de studenten verder ingeleid in de gesproken en geschreven Koreaanse taal. De grammatica wordt in deze lessen grondig bestudeerd, terwijl ook vocabularium ruimschoots aan bod komt. De klemtoon ligt vooral op het gebruik van de taal in een aantal typische courante situaties. Desalniettemin wordt veel aandacht besteed aan de denk- en cultuurpatronen die aan de grondslag liggen van de taal en haar spraakkunst.

 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatie

 Naar begin pagina


Koreaans 3

Voortbouwend op Koreaans 2, worden de studenten verder ingeleid in de gesproken en geschreven Koreaanse taal. De basisgrammatica, luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid worden ingeoefend tijdens de les én via zelfstudie. Op korte termijn wordt een basis gelegd om schriftelijke teksten te kunnen begrijpen.

 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatie

 Naar begin pagina


Koreaanse Cultuur

Dit vak geeft een algemene inleiding in de Koreaanse cultuur en probeert een meer genuanceerde kijk te geven op de culturele geschiedenis van het Verre Oosten, voornamelijk voor studenten Sinologie en Japanologie.  Naast een overzicht van de voornaamste geschiedkundige periodes gaat het vak dieper in op een aantal typische Koreaanse cultuurfenomenen zoals religie (Sjamanisme), mythologie, literatuur, en sociale fenomenen.

 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatie

 Naar begin pagina


Hedendaagse politiek en maatschappij van Korea

Deze cursus verkent de verschillende manieren waarop de hedendaagse Koreaanse politiek en maatschappij zijn ontwikkeld en verschaft een uitgebreid overzicht van de belangrijkste aspecten vanuit een multidisciplinair perspectief. Gebruikmakend van verscheidene theoretische uitgangspunten zullen studenten zich vertrouwd maken met de geschiedenis, politiek, economie en cultuur van Noord- en Zuid-Korea en hun rol binnen de bredere regionale context van Oost-Azië. 

 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatie

 

Naar begin pagina

BACHELORPAPER

 

De bachelorpaper is een wetenschappelijk werkstuk van beperkte omvang. De student werkt in een wetenschappelijk onderzoeksdomein en leert de volgende vaardigheden: onderzoeksvragen formuleren, relevante bronnen selecteren en verwerken, wetenschappelijke literatuur kritisch evalueren, en de onderzoeksresultaten uitschrijven met inachtneming van de vereisten van een wetenschappelijk betoog.

Vele studenten vertrekken na afwerken van de derde fase van de opleiding voor één academiejaar naar een Japanse partneruniversiteit, maar zij wachten met het indienen van de bachelorpaper om in Japan verder te werken aan de bachelorpaper. In Japan kunnen zij de paper op een hoger niveau brengen door originele data (primaire bronnen) te verzamelen, onderzoek te doen in bibliotheken of andere instellingen in situ en met Japanse experts overleg te plegen. Tussen 80 en 90 procent van de studenten maken gebruik van de mogelijkheid om de bachelorpaper in Japan verder voor te bereiden.

Opgelet: Algemeen geldt dat de eerste maandag van elke examenperiode de uiterste datum is voor het indienen van de bachelorpaper. Je moet vóór 16u zowel de elektronische als de papieren versie van je bachelorpaper ingediend/opgeladen hebben.

 

Naar begin pagina 

MEESTERPROEF

 

Van de masterproef wordt verwacht dat er ook actief gebruik gemaakt wordt van Japanstalige bronnen. De masterproef is een intellectuele oefening waarmee de student het bewijs levert van:

 • methodologische bekwaamheid: de student moet het bewijs leveren van zijn/haar vermogen om researchliteratuur in diverse talen over een bepaald onderwerp doelmatig en systematisch op te sporen, kritisch te lezen en de inzichten of gegevens die hij/zij eruit opgedaan heeft, kritisch, doelmatig en coherent te verwerken;
 • redactionele vaardigheid: de verwerking gebeurt in de vorm van een in behoorlijk Nederlands opgestelde tekst die logisch opgebouwd en coherent gestructureerd is.  Hieronder vallen ook vormelijke vereisten die aan een wetenschappelijke tekst gesteld worden, zoals de bibliografische verwijzingen en een degelijk en kritisch apparaat;
 • Een degelijke basiskennis op vakgebied.  De studenten worden verondersteld een oordeelkundige onderwerpskeuze te kunnen maken en een onderwerp adequaat in zijn juiste context te plaatsen.  Voorts wordt hieronder verstaan dat men voldoende Japans kent om zich in Japanse research-literatuur te verdiepen.
 • Een zekere originaliteit: hoewel het niet de bedoeling kan zijn van een meesterproef om origineel onderzoek af te leveren, dient men wel kritisch te zijn, hetgeen vaak tot een nieuwe benadering, aanzet daartoe of suggestie daarvan kan leiden.  Onder de eis van originaliteit kan men ook het verwerken van gegevens uit Japans bronnenmateriaal of anderzijds minder toegankelijke informatie rekenen.  Onderzoek van originele teksten, zeker als die nog niet in een westerse taal vertaald zijn, en het verwerken ervan in de verhandeling verhoogt aanzienlijk het wetenschappelijke gehalte van het werkstuk.
 

Naar begin pagina 

LERARENOPLEIDING JAPANS

 

Deze OPO heeft tot doel de theoretische en wetenschappelijke kennis aan de student bij te brengen die nodig is voor het onderwijs van de Japanse taal in een socio-culturele context. Inzicht wordt bijgebracht over de voor- en nadelen van de bestaande vakdidactische methoden met betrekking tot de Japanse taal. Verder verwerft de student inzicht in de ontwikkeling van doeltreffende begeleidingsmethoden en begeleidingsmateriaal met betrekking tot de volgende vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Ten slotte beoogt deze OPO inzichten bij te brengen met betrekking tot de organisatie van de lessen en het ontwikkelingsproces van de lessenreeks.  
 
日本の社会・文化に関して、日本語教育の観点から学ぶ。
日本語に関して、学問的な知識を深める。
様々な日本語教授法の功罪、及び、「読む」「聞く」「書く」「話す」の4技能の指導について効果的な指導法・指導教材について学ぶ。言語教育の目的・教育機関でのコース運営について学び、日本語のコースデザインのプロセスを知る。

Inhoud

 • Japanse maatschappij en cultuur
  • Actualiteit (Nihon Jijo)
  • Internationale betrekkingen
  • Socio-culturele context
  • Intra- en interculturele communicatie
  • Taalverwerving
  • Onderwijs psychologie
 • Japanse Taal
  • Algemene taalkunde
  • Japanse zinsbouw
  • Geschiedenis van de Japanse taal
  • Japans schrift en spelling
  • Japanse fonetiek en klankleer
  • Japanse woordenschat
  • ‘Japanese discourse’
 • Japans taalonderricht
  • Japanse didactiek
  • Aanleren van mondelinge vaardigheden
  • Aanleren van luistervaardigheden
  • Aanleren van schriftelijke vaardigheden
  • Aanleren van leesvaardigheden
 • ‘Course design’
  • ‘Course design’
  • Evaluatie

 

 • programmaboek: uurroosters, lokalen, doelstellingen en evaluatie

 

Naar begin pagina